Unha ollada ás políticas de igualdade a nivel municipal

Resumo

As políticas de igualdade ou políticas de xénero comezaron a implantarse en moitas axendas públicas de diferentes Estados europeos durante os anos setenta do século pasado. Cabe definir as políticas de igualdade como un conxunto coordinado de decisións, obxectivos e medidas postas en marcha polas institucións públicas coa intención de fomentar a igualdade entre mulleres e homes, prestando atención á mellora da situación económica, política, social e cultural das mulleres.No presente artigo abordamos, de forma breve, as distintas alternativas que se engloban no marco das políticas públicas de igualdade, avanzando algunhas recomendacións, en clave educativa, para o contexto municipal.

Las políticas de igualdad o políticas de género comenzaron a implantarse en muchas agendas públicas de diferentes Estados europeos durante los años setenta del siglo pasado. Podemos definir las políticas de igualdad como un conjunto coordinado de decisiones, objetivos y medidas puestas en marcha por las instituciones públicas con la intención de fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, prestando atención a la mejora de la situación económica, política social y cultural de las mujeres.En el presente artículo abordamos, de forma breve, las distintas alternativas que se engloban en el marco de las políticas públicas de igualdad, avanzando algunas recomendaciones, en clave educativa, para el contexto municipal.

Gender equality policies or gender policies began to be implemented in many public agendas in different European states during the 1970s. We can define equality policies as a coordinated set of decisions, objectives and measures implemented by public institutions with the intention of promoting equality between women and men, paying attention to improving the economic, social and cultural situation of women.In this article we briefly address the different alternatives that are included in the framework of public policies for equality, advancing some recommendations, in educational terms, for the municipal context.

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir