Un Plan de Igualdade nun centro educativo é un instrumento necesario

Resumo

En moitos Centros Educativos podemos atopar accións puntuais que traballan a igualdade nas aulas. Case sempre son actividades que unha parte do profesorado fai de xeito voluntarista porque cre realmente que é necesario facer prevención das violencias machistas desde o traballo contra o sexismo, mesmo nas primeiras idades das nenas e dos nenos. O problema adoita xurdir cando se queren coordinar todas esas accións para que o Centro Educativo teña unha identidade coeducadora que permita que a igualdade sexa realmente transversal e que afecte a toda a Comunidade Educativa. Para iso, é imprescindible ter un Plan de Igualdade que coordine, fomente, axude e enmarque a coeducación. Neste artigo intentamos clarificar o seu concepto, a súa estrutura e facemos unha proposta a modo de exemplo.

En muchos Centros Educativos podemos encontrar acciones puntuales que trabajan la igualdad en las aulas. Casi siempre son actividades que una parte del profesorado hace de manera voluntaria porque cree realmente que es necesario hacer prevención de las violencias machistas desde el trabajo contra el sexismo, también en las primeras edades de los niños y las niñas. El problema suele surgir cuando se quieren coordinar todas esas acciones para que el Centro Educativo tenga una identidad coeducadora que permita a la igualdad ser realmente transversal y que afecte a toda la Comunidad Educativa. Para eso, es imprescindible tener un Plan de Igualdad que coordine, fomente, ayude y enmarque la coeducación. En este artículo intentamos clarificar su concepto, su estructura y hacemos una propuesta a modo de ejemplo.

In many Educational Centers we can find specific actions that work for equality in the classrooms. These are almost always activities that some of the teachers do voluntarily because they really believe that it is necessary to prevent male violence in the work against sexism, also in the early ages of children. The problem usually arises when one wants to coordinate all these actions so that the Educational Center has a coeducational identity that allows equality to be truly transversal and that affects the entire Educational Community. For this, it is essential to have an Equality Plan that coordinates, promotes, helps and frames coeducation. In this article we try to clarify its concept, its structure and we make a proposal as an example.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir