Transporte escolar en Galiza. Outra oportunidade perdida

Resumo

O autor desenvolve unha visión crítica co actual marco normativo e coas condicións xerais de prestación do servizo de transporte escolar na Galiza, subliñando aspectos ao seu ver inaceptábeis como a supeditación dos horarios dos centros educativos ás conveniencias das empresas de transporte, a precariedade laboral das persoas acompañantes, a excesiva duración dalgúns itinerarios e a improcedencia de poñer en mans da Consellaría de Infraestruturas, en vez de na de Educación, as competencias nesta materia. Finalmente, reclama a elaboración dunha lei do transporte escolar na Galiza, co seu correspondente plan de racionalización dese servizo.

El autor expone una visión crítica del actual marco normativo y de las condiciones generales de prestación del servicio de transporte escolar en Galicia, subrayando aspectos inaceptables, en su opinión, como la supeditación de horarios de los centros educativos a las conveniencias de las empresas de transporte, la precariedad laboral de las personas acompañantes, la excesiva duración de algunos itinerarios y la improcedencia de poner en manos de la Consellería de Infraestructuras, y no en la de Educación, las competencias en esta materia. Finalmente, reclama la elaboración de una ley de transporte escolar en Galicia, con su correspondiente plan de racionalización de ese servicio.

The author states a critical view of the current regulatory framework and on the general terms of school transport service provision in Galicia, highlighting not acceptable aspects, in his opinion, such as the subordination of educational centers schedules to the interests of transport companies, the job insecurity of the accompanying people, the wide duration of some itineraries and the inadmissibility of concerning the Department of Infrastructures, instead of the Education, the competencies in this matter. Finally, the development of a school transport law in Galicia, with its subsequent plan of rationalization of that service is demanded.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir