Ser home na escola: un proxecto para os homes de secundaria

Resumo

A historia da socioloxía e da antropoloxía modernas tiveron como obxecto das súas análises a importancia dos roles e estereotipos de xénero na sociedade occidental e noutros tipos de sociedade. En gran medida, o movemento feminista fixo que estas análises se centrasen nos estereotipos femininos para posibilitar a liberación das mulleres do xugo masculino. Mais estes estudos dos roles de xénero pouco dixeron dos roles e estereotipos masculinos e de como estabamos a socializar aos nenos na submisión, na represión emocional e na cultura da violencia, construíndo homes eternamente frustrados e infelices. O feminismo está a abrirnos as portas aos homes que non encaixamos no modelo normativo para aprender a construír un home con espazo para a tenrura, os coidados e a non violencia. Será tarefa dos educadores, en especial dos homes, colaborar na socialización deste modelo de homes disidentes do modelo hexemónico ensinándolles o valor para si mesmos e para a sociedade do coidado, das emocións e da vulnerabilidade. Neste artigo mostramos unha experiencia educativa nese camiño, realizada nos últimos cursos cos homes do IES Fontexería de Muros.

La historia de la sociología y de la antropología modernas han tenido como objeto de sus análisis la importancia de los roles y estereotipos de género en la sociedad occidental y en otros tipos de sociedad. En gran medida, el movimiento feminista hizo que estos análisis se hayan centrado en los estereotipos femeninos para posibilitar la liberación de las mujeres del yugo masculino. Pero estos estudios de los roles de género poco han dicho de los roles y estereotipos masculinos y de cómo estamos socializando a los niños en la sumisión, en la represión emocional y en la cultura de la violencia, construyendo hombres eternamente frustrados e infelices. El feminismo está abriéndonos las puertas a los hombres que no encajamos en el modelo normativo para aprender a construir un hombre con espacio para la ternura, los cuidados y la no violencia. Será tarea de los educadores, en especial de los hombres, colaborar en la socialización de este modelo de hombres disidentes del modelo hegemónico enseñándoles el valor para sí mismos y para la sociedad del cuidado, de las emociones y de la vulnerabilidad. En este artículo mostramos una experiencia educativa en esa dirección, realizada en los últimos cursos con los hombres del IES Fontexería de Muros.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir