Proxecto Iguais… Eu vou ser. Educando en igualdade

Resumo

Este proxecto xorde como unha iniciativa por parte de dúas nais e un pai que formaban parte dun Consello Escolar e que, pouco a pouco, grazas ao traballo dun equipo heteroxéneo de diferentes profesionais, foi crecendo ata chegar a un número importante de centros. O Proxecto comeza cun xogo onde o alumnado ten que asociar imaxes de pesoas na súa vida cotiá cunha determinada profesión, onde na maioría das ocasións se poñen de manifesto innumerables estereotipos sexistas. A partir de aí, comeza a investigación e o traballo curricular en cada nivel. A continuación relátase como se desenvolveu a proposta didáctica no CPI de Atios, en Valdoviño.

Este proyecto surge como una iniciativa por parte de dos madres y un padre que formaban parte de un Consejo Escolar y que, poco a poco, gracias al trabajo de un equipo heterogéneo de diferentes profesionales, fue creciendo hasta llegar a un número importante de centros. El Proyecto comienza con un juego donde el alumnado tiene que asociar imágenes de pesoas en su vida cotidiana con una determinada profesión, donde en la mayoría de las ocasiones se ponen de manifiesto innumerables estereotipos sexistas. A partir de ahí, comienza la investigación y el trabajo curricular en cada nivel. A continuación se relata cómo se desarrolló la propuesta didáctica en el CPI de Atios, en Valdoviño.

This project arises as an initiative by two mothers and one father who were part of a School Board and that slowly, thanks to the work of a heterogeneous team of different professionals, was growing up to reach a significant number of centers. The Project starts with a game where the students have to associate images of people in their daily life with a certain profession, where in most of the cases numerous sexist stereotypes are showed. From there, begin the research and the curricular work at each level. Then a description of how the didactic proposal was developed in the CPI of Atios in Valdoviño is described.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir