Principios de actuación dunha escola transformadora: o traballo por proxectos no CPI Plurilingüe Virxe da Cela (Monfero)

Resumo

O CPI Plurilingüe Virxe da Cela asenta o seu proxecto educativo nunha aposta firme polo desenvolvemento dunha cultura educativa transformadora. Para isto, promove o deseño de proxectos de traballo integrados nas tres etapas educativas impartidas polo centro. Trátase de establecer procesos educativos nos que o alumnado sexa construtor e partícipe activo das súas aprendizaxes cun sentido crítico, responsable e cooperativo. A finalidade é que as ditas aprendizaxes sexan transferibles e teñan repercusión no contexto e nas diferentes situacións ás que se enfronte o alumnado na vida. Así, nestas liñas, ocupámonos de como o centro integra no seu proxecto educativo esta proposta pedagóxica que na actualidade se configura como un dos sinais identitarios do Virxe da Cela.

El CPI Plurilingüe Virxe da Cela asienta su proyecto educativo en una apuesta firme por el desarrollo de una cultura educativa transformadora. Para esto, promueve el diseño de proyectos de trabajo integrados en las tres etapas educativas impartidas por el centro. Se trata de establecer procesos educativos en los que el alumnado sea constructor y partícipe activo de sus aprendizajes con un sentido crítico, responsable y cooperativo. La finalidad es que dichos aprendizajes sean transferibles y tengan repercusión en el contexto y en las diferentes situaciones a las que se enfrente el alumnado en la vida. Así, en estas líneas, nos ocupamos de cómo el centro integra en su proyecto educativo esta propuesta pedagógica que en la actualidad se configura como un de los señales identitarios del Virxe da Cela.

CPI Plurilingüe Virxe da Cela establishes its educational project in a firm commitment to the development of a transformative educational culture. For this, it promotes the design of integrated work projects in the three educational stages taught by the center.It is about establishing educational processes in which the students are builders and active participants in their learning with a critical, responsible and cooperative sense.The purpose is that these learnings are transferable and have an impact on the context and in the different situations that students face in life. Thus, in these lines, we are concerned with how the center integrates this pedagogical proposal into its educational project which currently it is set as one of the identity signals of Virxe da Cela.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir