Os servizos complementarios do ensino noutras Comunidades Autónomas: un breve cuestionario e tres respostas

Resumo

Dáse resposta por parte de tres persoas con responsabilidades nas súas respectivas administracións educativas a un breve cuestionario relativo ao marco normativo, condicións de prestación e avaliación xeral dos servizos de transporte e comedor escolar nas comunidades de Castela e León, País Vasco e Valencia, como xeito de facilitar o contraste e a reflexión a respecto da situación correspondente na nosa propia comunidade.

Tres personas con responsabilidades en sus respectivas administraciones educativas dan respuesta a un breve cuestionario que hace referencia al marco normativo, a las condiciones de prestación y a la evaluación general de los servicios de transporte y comedor escolar en las comunidades de Castilla y León, País Vasco y Valencia, como forma de facilitar el contraste y la reflexión sobre la situación correspondiente en nuestra propia comunidad.

Three people with responsibilities in their own educational administrations respond to a brief questionnaire which refers to the regulatory framework, to the conditions of benefit and to the general evaluation of transport services and school canteen in the communities of Castilla y León, País Vasco and Valencia, as a way to ease the contrast and reflection on the corresponding situation in our own community.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir