O Tratamento Integrado de Linguas como instrumento para a normalización da lingua galega

Resumo

O reto da escola do s. XXI é lograr que o fenómeno do contacto entre linguas sexa un instrumento para a aproximación, o respecto e a aceptación do outro, do diferente. Neste sentido, o TIL é a metodoloxía proposta para o ensino, aprendizaxe e avaliación das linguas ao servizo do desenvolvemento do PLC. O seu obxectivo é normalizar a lingua galega, erradicando os prexuízos lingüísticos e fomentando o plurilingüismo inclusivo.

El reto de la escuela del s. XXI es conseguir que el fenómeno de contacto entre lenguas se convierta en un instrumento para la aproximación, el respeto y la aceptación del diferente. En teste sentido, el TIL es la metodología para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de lenguas, así como para el desenvolvimiento del PLC. Su objetivo es normalizar el gallego, eliminando prejuicios y promoviendo un plurilingüismo inclusivo.

The challenge of the school of the XXI century is making the phenomenon of the contact between languages an instrument for the approach, respect and acceptance of other people. In this sense, the TIL is the proposed methodology for language teaching, learning and assessment in the service of PLC development. Its aim is to normalize the Galician language, eradicating linguistic prejudices and promoting inclusive plurilingualism.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir