O rol do titor en bacharelato e as técnicas grupais para a instrumentación da acción titorial

Resumo

A titoría en Bacharelato supón unha relación obxectiva entre a condición humana e a educación, adquirindo unha dimensión especialmente relevante. É o momento no que o alumnado toma conciencia da súa madurez vocacional a partir da súa realidade persoal, académica e profesional, aspectos sobre os que reflexionar para adoptar decisións axeitadas.Para unha mellor atención educativa, o titor axúdase de instrumentos como as técnicas de grupo, o que supón coñecer os seus fundamentos teóricos, estrutura, características, dinámica e posibilidades de aplicación. Neste senso, refírense algunhas ferramentas de utilidade para o traballo a compartir, desenvolver e reconstruír continuamente cos seus tutelados.

La tutoría en Bachillerato supone una relación objetiva entre la condición humana y la educación, adquiriendo una dimensión especialmente relevante. Es el momento en el que el alumnado toma conciencia de su madurez vocacional a partir de su realidad personal, académica y profesional, aspectos sobre los que reflexionar para adoptar decisiones adecuadas.Para una mejor atención educativa, el tutor se vale de instrumentos como las técnicas de grupo, lo que implica conocer sus fundamentos teóricos, estructura, características, dinámica y posibilidades de aplicación. En este sentido, se refieren algunas herramientas de utilidad para el trabajo a compartir, desarrollar y reconstruir continuamente con sus tutelados.

Tutorship in the High School supposes an objective relationship between the human condition and education, achieving an especially relevant dimension. In this period, students become aware of their professional maturity from their personal, academic and professional reality, aspects to think about to take the proper decisions.For a better educational care, the tutor uses instruments such as group techniques, which supposes to know their theoretical basis, structure, characteristics, dynamics and application possibilities. In this way, some useful tools are concerned for the work to share, develop and rebuild with his or her tutored students.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir