O longo camiño dos proxectos na educación

Resumo

As máis populares innovacións educativas adoitan ter profundas raíces na historia da educación. Esquecer eses alicerces lévanos a reinventar a roda nas aulas día tras día, un custo de esforzo e tempo que non sempre podemos asumir. Para recobrar a memoria pedagóxica e para amosar que a educación é algo máis que modas, neste artigo repasaremos a longa traxectoria da metodoloxía ABP con todas as súas luces e tamén algunha sombra.

Las más populares innovaciones educativas suelen tener profundas raíces en la historia de la educación. Olvidar esos pilares nos lleva a reinventar la rueda en las aulas día tras día, un coste de esfuerzo y tiempo que no siempre podemos asumir. Para recobrar la memoria pedagógica y para mostrar que la educación es algo más que modas, en este artículo repasaremos la larga trayectoria de la metodología ABP con todas sus luces y también alguna sombra.

The most popular educational innovations usually have deep roots within the history of education. Forgetting those pillars leads us to re-invent daily the wheel in the classrooms, a cost of effort and time which always we cannot assume. In order to recover the pedagogical memory and to show that education is something more than fashions, in this article we will review the large trajectory of the ABP methodology with all its lights and also some shadow.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir