O Decreto 79/2010 e labor institucional do Consello da Cultura Galega

Resumo

A análise do estado da lingua, sobre todo sociolingüístico, constitúe unhas das tarefas do Consello da Cultura Galega. Avógase por un bilingüismo activo que supoña o necesario reforzo para o galego e por un clima favorable a esta lingua nas aulas como chave para a contención na perda de falantes. Un dos factores da desgaleguización atópase nas primeiras etapas, polo que se recomenda unha oferta de educación infantil en galego. A evidencia empírica fai que o CCG demande un ensino no que a protección do galego sexa unha prioridade; ao tempo, reclama un consenso que poña a lingua a resgardo dos vaivéns políticos.

El análisis del estado de la lengua gallega, incluyendo la situación sociolingüística, constituye unas de las tareas más relevantes del Consello da Cultura Galega. Se aboga por una promoción del bilingüismo activo y un clima favorable al gallego en las aulas como llave para una contención en la pérdida de hablantes. Uno de los factores de la desgalleguización parece encontrarse en las primeras etapas, para lo cual se recomienda una oferta de educación infantil en gallego. La evidencia empírica también hizo que el Consello se situase de una manera clara en la defensa de una enseñanza en la que la protección del gallego fuera una prioridad.

The analysis of the present state of the Galician language together with that of the sociolinguistic situation, constitutes one of the most important/noteworthy tasks of the Consello da Cultura Galega. The promotion of active bilingualism is advocated in addition to Galician-friendly classroom environments– a key element for curbing the loss of speakers. One of the factors which leads to a decrease in the usage of the language seems to be found in the early-learning stages and for which reason the option of preschool education through the medium of the Galician language is recommended. The empirical evidence has also led to the Consello positioning itself in clear defence of an education system for which the protection of the Galician language is a priority.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir