Normalización e integración lingüística máis alá da aula

Resumo

Normalizar a lingua a través de proxectos permite crear un clima favorable na aula e manter a motivación ao longo de todo o proceso porque, desde o comezo, o alumnado soubo cal ía ser o resultado final, xa que foi el mesmo quen o suxeriu. A innovación educativa do proxecto reside na mellora da aprendizaxe que se produce a nivel interdisciplinar, no uso das TIC como xogo e na valorización da contorna e da lingua propia. A meta: dinamizar a lingua dende a escola e acadar formar falantes sociais conscientes de selo.

Normalizar la lengua a través de proyectos permite crear un clima favorable en el aula y mantener la motivación a lo largo de todo el proceso porque, desde el comienzo, el alumnado supo cual iba a ser el resultado final, ya que fue él mismo quien lo sugirió. La innovación educativa del proyecto reside en la mejora del aprendizaje que se produce a nivel interdisciplinar, en el uso de las TIC como juego y en la valorización del entorno y de la lengua propia. La meta: dinamizar la lengua desde la escuela y conseguir formar hablantes sociales conscientes de serlo.

Standardize the language through projects makes possible to create a promising environment in the classroom and to maintain the motivation throughout the entire process because from the beginning the students know what will be the final outcome, since it was suggested by them. Project educational innovation lies in the improvement of the learning process which takes place at an interdisciplinary level, in the use of ICT as a game and in the valorization of the environment and own language. The goal: to dynamize the language from the school and try to get social speakers aware of being so.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir