Memoria histórica na aula

Resumo

Memoria e Historia non son o mesmo, pero non podemos ensinar Historia sen ter en conta a percepción individual e colectiva do pasado. No proceso de aprendizaxe o alumnado ten que ser protagonista, descubrindo e superando as ideas preconcibidas, aprendendo Historia.Introducir a ‘memoria histórica’ na aula ten que servir para rachar cos prexuízos e, sobre todo, para aprender a ser bos cidadáns, capaces de comprometerse na mellora da calidade democrática da nosa sociedade.

Memoria e Historia no son lo mismo, pero no podemos enseñar Historia sin tener en cuenta la percepción individual y colectiva del pasado. En el proceso de aprendizaje el alumnado tiene que ser protagonista, descubriendo y superando las ideas preconcebidas, aprendiendo Historia.Introducir la ‘memoria histórica’ en el aula tiene que servir para romper con los prejuicios y, sobre todo, para aprender a ser buenos ciudadanos, capaces de comprometerse en el avance de la calidad democrática de nuestra sociedad.

Memory and history are not the same thing, but we cannot teach history without taking into account the individual and collective perception of the past. In the learning process, students must be protagonists, discovering and overcoming preconceived ideas, learning History.Introducing “historical memory” into the classroom must be used to break down prejudices and, above all, to learn to be good citizens, capable of committing themselves to the progress of the democratic quality of our society.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir