Máis alá do bocata. A función educativa das cafeterías dos centros escolares

Resumo

As cafeterías escolares, na visión do autor, constitúen un espazo moi relevante para a convivencia nos centros e desempeñan funcións non unicamente hostaleiras. Denúnciase a concepción limitada que a Administración ten delas e analízanse de xeito crítico as mudanzas que se teñen producido nos últimos tempos no seu sistema de xestión, na medida en que tenden a asentar un modelo de convocatorias anuais, externas e centralizadas, onde a intervención e opinión dos propios centros, por medio dos seus consellos escolares, parece condenada a desaparecer.

Las cafeterías escolares, en la visión del autor, constituyen un espacio muy relevante para la convivencia en los centros y desempeñan funciones no únicamente hosteleras. Se denuncia la concepción limitada que la Administración tiene de ellas y se analizan de modo crítico los cambios que se han producido en los últimos tiempos en su sistema de gestión, desde el punto y hora en que tienden a asentar un modelo de convocatorias anuales, externas y centralizadas en el que la intervención y opinión de los propios centros, por medio de sus consejos escolares, parece condenada a desaparecer.

The school canteens, from the point of view of the author, mean a very relevant space for coexistence within the schools and perform not just functions as hotels. The limited conception that the Administration has of them is informed against and the changes that have taken place in recent times in their management system are analyzed in a critical way, from the point and time in which they trend to establish a model of annual, external and centralized calls in which the intervention and opinion from the schools, through their school councils, seems to be doomed to disappear.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir