Lingua e cidadanía

Resumo

O artigo denuncia a desigualdade do galego, das persoas que o usan e das que quererían instalarse plenamente nel. Canto ao ensino, sinala as eivas para atenderen os mandatos legais de promoción, progresividade do uso e coñecemento en igualdade co castelán. Reclama unha avaliación institucional rigorosa e o cumprimento dos mandatos do Consello de Europa para asegurar que a oferta dunha educación trilingüe non afecta negativamente á protección e promoción da lingua minorizada.

El artículo denuncia la desigualdad del gallego, de las personas que lo usan y de aquellas que quisieran instalarse plenamente en él. En cuanto a la enseñanza, señala los problemas para atender los mandatos legales de promoción, progresividad de uso y conocimiento en igualdad con el castellano. Reclama una evaluación institucional rigurosa y el cumplimiento de los mandatos del Consejo de Europa para asegurar que la oferta de una educación trilingüe no afecta negativamente a la protección y promoción de la lengua minorizada.

The article denounces the inequality of the Galician language, of the people who use it and of those who would like to settle in it fully. As regards education, it points out the problems in meeting the legal mandates of promotion, progressive use and knowledge on an equal footing with Spanish. It calls for rigorous institutional evaluation and compliance with Council of Europe mandates to ensure that the provision of trilingual education does not adversely affect the protection and promotion of the minority language.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir