Impacto psicolóxico da COVID-19 en nenos/as e adolescentes de centros de protección á infancia e á mocidade

Resumo

A COVID-19 tivo consecuencias particulares nos centros de protección á infancia e á mocidade. Tivemos que introducir rutinas diarias que antes non existían e que, no fondo, implicaban subliñar o concepto de institucionalización. Ademais, vímonos na necesidade de atender á xestión de todo un complexo de emocións e sentimentos ocasionados polo afastamento dos seres queridos. Así, a responsabilidade para cun mesmo/a e o compromiso como grupo tamén se converteron en eixos do día a día nunha Casa de Familia.

La COVID-19 trajo consigo una serie de consecuencias particulares en los centros de protección a la infancia y a la juventud. Tuvimos que introducir rutinas diarias que antes no existían y que, en el fondo, implicaban subrayar el concepto de institucionalización. Además, nos vimos en la necesidad de atender a la gestión de todo un complejo de emociones y sentimientos ocasionados por el alejamiento de los seres queridos. Así, la responsabilidad con uno/a mismo/a y el compromiso como grupo también se convirtieron en ejes del día a día en una Casa de Familia.

COVID-19 brought with it a series of consequences in the centers for the protection of children and youth it acquired greater weight. For a band, a series of marked daily routines that did not exist before and that, deep down, implied underlining the concept of institutionalization. On the other hand, the remoteness of loved ones due to the lack of coexistence and the management of a whole complex of emotions and feelings that this entails. Thus, responsibility towards oneself and commitment as a group also became one of the main axes that governed the day to day in a Family Home.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir