A educación para o desenvolvemento sostible e a cidadanía mundial na LOMLOE

Resumo

A LOMLOE dá un salto cualitativo no proceso de integración da dimensión ecosocial do ensino nos currículos da educación non universitaria, algo que aparece reflectido tanto no corpo da lei orgánica, como nos Reais Decretos de ensinanzas mínimas nos que se incorporan as competencias para a sustentabilidade, de forma transversal, en todas as etapas educativas.

La LOMLOE da un salto cualitativo en el proceso de integración de la dimensión ecosocial de la enseñanza en los currículos de la educación no universitaria, algo que se refleja tanto en el cuerpo de la ley orgánica, como en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas en los que las competencias para la sostenibilidad se incorporan, de forma transversal, en todas las etapas educativas.

LOMLOE takes a qualitative leap in the process of integrating the eco-social dimension of education in non-university education curricula, something that is reflected both in the body of organic law and in the Royal Decrees on Minimum Education in which competencies for sustainability are incorporated, so transversal, in all educational stages.

Palabras Clave

Texto

Este artigo non está dispoñible de forma aberta

A Revista Galega de Educación é unha publicación feita grazas o traballo altruísta de moitas persoas que a consideran un instrumento de gran valor para acadar unha renovación pedagóxica en Galiza. Podemos seguir editando a revista grazas as vendas de números, as subscricións e a publicidade.

É por iso que para permitir que a revista sexa viable só se publican en formato aberto aqueles artigos que teñen máis de 2 anos.

Se quere ler este artigo en concreto podes mercar este número ou subscribirte a revista.

Emerxencia climática e educación

Referencias

  • Ley Orgánica 3/2020, de 29 de decembro, pola que se modifica a Ley Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación (BOE núm. 240, de 30 de decembro de 2020, pp. 122868 a 122953).
  • Real Decreto 95/2022, de 1 de febreiro, polo que se establecen a ordenación as ensinanzas mínimas da Educación Infantil. (BOE núm.28, de 2 de febreiro de 2022, pp. 14561 a 14595).
  • Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Primaria. (BOE núm. 52, de 2 de marzo de 2022, pp. 24386 a 24504).
  • Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas da Educación Secundaria Obrigatoria. (BOE núm. 76, de 30 de marzo de 2022, pp. 41571 a 41789).
  • Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, polo que se establecen a ordenación e as ensinanzas mínimas do Bacharelato. (BOE núm. 82, de 6 de abril de 2022, pp.46047 a 46408).
  • Conclusións adoptadas polo Consello Europeo de 14 de decembro de 2017 (EUCO 19.1.2017 REV 1).
  • Recomendacións do Consello, de 22 de maio de 2018, relativas ás competencias clave para a aprendizaxe permanente (DO C 189 de 4.6.2018).
  • Resolución da Asemblea Xeral. Transformar o noso mundo: a Axenda 2030 para o Desenvolvemento Sostible A/RES/70/01 (25 de setembro de 2015).
  • Instrumento de Ratificación da Convención sobre os Dereitos do Neno, adoptada pola Asemblea Xeral das Nacións Unidas o 20 de novembro de 1989. (BOE núm. 313, de 31 de decembro de 1990, pp. 38897 a 38904).

Banners

Compartir