De maior, quero ser esencial. Un relato infantil para tempos de pandemia

Resumo

Preséntase unha experiencia de formación de mestres de educación infantil levada a cabo na Universidade de Santiago de Compostela durante o confinamento da primeira onda da covid-19. O produto máis desta- cado foi un conto ilustrado elaborado por mestres en formación, unha mestra en exercicio, unha ilustradora e o formador de mestres, dentro dun proxecto desti- nado a familiarizar os mestres en formación coa apren- dizaxe baseada en proxectos.

Se presenta una experiencia de formación de maestros y maestras de educación infantil realizada en la Uni- versidad de Santiago de Compostela durante el con- finamiento de la primera ola de la covid-19. Lo más destacado fue un cuento ilustrado realizado por maes- tras en formación, una maestra en ejercicio, una ilus- tradora y el formador de profesores, dentro de un proyecto destinado a familiarizar a los maestros en for- mación con el aprendizaje basado en proyectos.

An experience of training teachers of early childhood education, carried out at the University of Santiago de Compostela during the confinement of the first wave of the covid-19, is presented. The highlight was an illus- trated story made by teacher in training, a teacher in practice, an illustrator and the teacher trainer within a project designed to familiarize themselves with pro- ject-based learning.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir