Conciliar en Galiza. Quen concilia e quen o paga

Resumo

O autor reflexiona sobre a propia idea de “conciliación” e apunta algúns dos factores que están na base do espectacular incremento desta necesidade na sociedade actual. Do mesmo xeito, chama a atención para o esaxerado desfase que existe entre a demanda de conciliación por parte das familias e a pírrica oferta pública de servizos para satisfacela, o que provoca a proliferación de alternativas de carácter privado que incrementan a desigualdade social á hora de acceder a eses imprescindíbeis servizos. Por último, reclama políticas de atención á infancia, garantindo servizos universais públicos e gratuítos que posibiliten unha mínima adaptación dos horarios laborais, educativos e familiares.

El autor reflexiona sobre la propia idea de “conciliación” y apunta algunos de los factores que están en la base del espectacular incremento de esta necesidad en la sociedad actual. Del mismo modo, llama la atención sobre el exagerado desfase que existe entre la demanda de conciliación por parte de las familias y la pírrica oferta pública de servicios para satisfacerla, lo que provoca la proliferación de alternativas de carácter privado que incrementan la desigualdad social a la hora de acceder a esos imprescindibles servicios. Por último, reclama políticas de atención a la infancia, garantizando servicios universales públicos y gratuitos que posibiliten una mínima adaptación de los horarios laborales, educativos y familiares.

The author reflects on the own idea of “work-life balance” and points out some of the factors that are on the base of such awesome increase of this need in today’s society. Similarly, it draws attention to the widespread gap that exists between the demand of work-life balance by the families and the public offer of services to satisfy it, which causes the spread of private alternatives that increase social inequality when access to those essential services. Last but not least, he claims child care policies, guaranteeing universal public and free services that allow a minimum adaptation of work, educational and family schedules.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir