Como podemos traballar por proxectos apoiándonos na lexislación vixente?

Resumo

A actual lexislación educativa propón fórmulas didácticas máis próximas ás das metodoloxías de proxectos que ás dinámicas habituais nas aulas nos tramos da educación obrigatoria e postobrigatoria. Aquí danse exemplos dese cambio e anímase a botar man da legalidade para dar o paso a dinámicas de ensino-aprendizaxe propias do século XXI.

La actual legislación educativa propone fórmulas didácticas más próximas a las de las metodologías de proyectos que a las dinámicas habituales en las aulas en los tramos de la educación obligatoria y postobligatoria. Aquí se dan ejemplos de ese cambio y se anima a tirar de la legalidad para dar el paso a dinámicas de ensino-aprendizaje propias del siglo XXI.

The current educational legislation suggests didactic approaches closer to the project methodologies than to those usual dynamics in the classrooms during the compulsory and post-compulsory education. In this article examples of this change are offered and is encouraged to use the legality in order to jump to teaching-learning dynamics of the 21st century.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir