Coeducar, unha tarefa imprescindible

Resumo

No día a día todos os axentes de socialización reproducimos estereotipos machistas sen nos decatar, e o peor é que contribuímos a perpetualos.A coeducación axúdanos a desvelar a desigualdade, pois é unha intervención intencionada e consciente para a liberación de mulleres e homes. Coeducar implica “desaprender” e poñer no centro o coidado, estimulando os valores do bo trato.Desenvolve un pensamento crítico que reescribe o coñecemento e actúa en moitas frontes: identidades, sexualidade, linguaxe, orientación, espazos e materiais didácticos de cara á construción dun proxecto de vida propio.A coeducación supón un paso revolucionario porque interpela a todo o sistema social; e se non coeducamos, estamos a educar na desigualdade.

En el día a día todos los agentes de socialización reproducimos estereotipos machistas sin darnos cuenta y lo peor es que contribuimos a perpetuarlos.La coeducación nos ayuda a desvelar la desigualdad, pues es una intervención intencionada y consciente para la liberación de mujeres y hombres. Coeducar conlleva “desaprender” y poner en el centro el cuidado, estimulando los valores del buen trato.Desarrolla un pensamiento crítico que reescribe el conocimiento y actúa en muchos frentes: identidades, sexualidad, lenguaje, orientación, espacios y materiales didácticos hacia la construcción de un proyecto de vida propio.La coeducación supone un paso revolucionario porque interpela a todo el sistema social; y si no coeducamos, estamos educando en la desigualdad.

On a daily basis all the agents of socialization reproduce sexist stereotypes without realizing it and the worst thing is that we contribute to perpetuate them.Coeducation helps us to reveal inequality, as it is an intentional and conscious intervention for the liberation of women and men. Coeducation involves “unlearning” and putting care at the centre, stimulating the values of good treatment.It develops critical thinking that rewrites knowledge and acts on many fronts: identities, sexuality, language, orientation, spaces and teaching materials in order to build a life project of its own.Coeducation is a revolutionary step because it challenges the entire social system; and if we do not coeducate, we are educating in inequality.

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir