Coeducar na Educación infantil e Primaria

Resumo

No presente artículo, e dun xeito moi breve, amósanse unha serie de liñas de actuación que dende as escolas de Educación Infantil e Primaria se poden levar a cabo para desenvolver prácticas coeducadoras preventivas das violencias machistas e fomentadoras da igualdade de xénero e a diversidade social. Alén diso, a deconstrución das feminidades e masculinidades hexemónicas, para poñer en valor a diferenza, é un traballo onde a administración, o profesorado e as familias deben remar na mesma dirección. Deste modo, os valores sociais que guían as condutas, serán impulsores da igualdade de oportunidades, da igualdade de trato e da igualdade de condicións. Polo tanto, coeducar nas emocións, fomentar a corresponsabilidade no fogar, impulsar a educación sexual, amosar referentes sociais diversos, modificar os tempos e os espazos, así como intervir no desenvolvemento das actividades lúdicas, son algunhas das liñas coeducadoras que se poden poñer en práctica.

En el presente artículo, y de forma muy breve, se presentan una serie de líneas de actuación que desde los centros de Educación Infantil y Primaria se pueden llevar a cabo para desarrollar prácticas coeducadoras preventivas de las violencias machistas y fomentadoras de la igualdad de género y la diversidad social. Además, la deconstrucción de las feminidades y masculinidades hegemónicas, para poner en valor la diferencia, es un trabajo en el que la administración, el profesorado y las familias deben remar en la misma dirección. De este modo, los valores sociales que guían las conductas serán impulsores de la igualdad de oportunidades, de la igualdad de trato y de la igualdad de condiciones. Por lo tanto, coeducar en emociones, fomentar la corresponsabilidad en el hogar, impulsar la educación sexual, mostrar referentes sociales diversos, modificar los tiempos y los espacios, así como intervenir en el desarrollo de actividades lúdicas, son algunas de las líneas coeducadoras que se pueden poner en práctica.

In this article, and very briefly, we present a series of lines of action that can be carried out from Early Childhood and Primary Education centres to develop coeducational practices that prevent male violence and promote gender equality and social diversity. Moreover, the deconstruction of hegemonic feminities and masculinities, in order to value difference, is a task where administration, teachers and families must row in the same direction. In this way, the social values that guide behaviour will be the driving force behind equal opportunities, equal treatment and equal conditions. Therefore, co-educating emotions, fostering co-responsibility at home, promoting sex education, showing diverse social references, modifying times and spaces, as well as intervening in the development of recreational activities, are some of the co-educational lines that can be put into practice.

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir