As TICtorías en resposta á raia dixital no ensino obrigatorio no concello de Ribadavia

Resumo

Hoxe a acción titorial no ensino obrigatorio desenvólvese nun contexto arraiano dixital onde conflúen nativos dixitais (estudantes) e inmigrantes dixitais (profesorado). Na busca dun compromiso que satisfaga estes axentes xorde a combinación de accións titoriais “convencionais” con outras baseadas nas TIC.As accións TICtoriais nos centros educativos de Ribadavia están presentes en case todos os ámbitos da función titorial. Na coordinación e colaboración entre titor/a e profesorado estanse a utilizar masivamente as redes sociais e o almacenamento compartido; para as funcións administrativas, utilízanse programas específicos; e para as actividades co alumnado e familias empréganse aplicacións móbiles, sistemas de xestións de cursos e redes sociais.

Hoy la acción tutorial en la enseñanza obligatoria se desarrolla en un contexto fronterizo digital donde confluyen nativos digitales (estudiantes) e inmigrantes digitales (profesorado). En la búsqueda de un compromiso que satisfaga a estos agentes surge la combinación de acciones tutoriales “convencionales” con otras basadas en las TIC.Las acciones TICtoriales en los centros educativos de Ribadavia están presentes en casi todos los ámbitos de la función tutorial. En la coordinación y colaboración entre tutor/a y profesorado se están utilizando masivamente las redes sociales y el almacenamiento compartido; para las funciones administrativas, se utilizan programas específicos; y para las actividades con el alumnado y familias se emplean aplicaciones móviles, sistemas de gestión de cursos y redes sociales.

Nowadays, the tutorial action is developed in a digital Arian concept in which digital native people (students) and immigrants (teachers) join. The combination of tutorial “formal” actions appears in the search of a commitment that satisfies these agents, with others based on ICTs.ICTs tutorial actions in educational centers in Ribadavia are present in almost all fields of the tutorial function. Social networks and shared storage are being used in a great extent in the coordination and cooperation between tutors and teachers; specific programs are used for administrative functions; and for activities with students and families mobile applications, management courses systems and social network are used.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir