Aproximación á diversidade sexual, de identidade de xénero e familiar nas aulas

Resumo

Para aproximarse á diversidade sexual, de identidade de xénero e familiar non hai máis que mirar atentamente á condición inherente humana da variedade, das diferenzas que nos caracterizan como seres únicos.Pero esta evidencia desvirtúase e transfórmase nun conflito cando a cultura establece unha xerarquía nas características humanas, en base ao coñecido como sistema sexo/xénero e mediante uns parámetros moi limitados, para conformar unha definición de “normalidade” e xerar así unha única posibilidade hexemónica das múltiples combinacións existentes entre os diversos corpos sexuados, o xénero, as identidades de xénero, a expresión de xénero e as diferentes orientacións sexuais.Deste xeito a cultura, e por extensión o sistema educativo, simplifica a diversidade humana baixo un marco normativo tan estreito que todo o que sae del atópase en risco de exclusión, opresión e discriminación.Para evitar que o sistema educativo siga perpetuando esta situación, un dos principais retos que temos o profesorado é recoñecermos e valorizarmos a diferenza como riqueza humana, erradicando os nosos propios prexuízos e medos, utilizando a estratexia da visibilidade para empoderarmos e fortalecer ao noso alumnado e formándonos para poder así educar nos valores que configuran unha sociedade respectuosa, responsable e democrática.

Para aproximarse a la diversidad sexual, de identidad de género y familiar no hay más que mirar atentamente a la condición inherente humana de la variedad, de las diferencias que nos caracterizan como seres únicos.Pero esta evidencia se desvirtúa y se transforma en un conflicto cuando la cultura establece una jerarquía en las características humanas, en base al conocido como sistema sexo/género y mediante unos parámetros muy limitados, para conformar una definición de “normalidad” y generar así una única posibilidad hegemónica de las múltiples combinaciones existentes entre los diversos cuerpos sexuados, el género, las identidades de género, la expresión de género y las diferentes orientaciones sexuales.De este modo la cultura, y por extensión el sistema educativo, simplifica la diversidad humana bajo un marco normativo tan estrecho que todo lo que sale de él se encuentra en riesgo de exclusión, opresión y discriminación.Para evitar que el sistema educativo siga perpetuando esta situación, uno de los principales retos que tenemos el profesorado es reconocer y avalorar la diferencia como riqueza humana, erradicando nuestros propios prejuicios y miedos, utilizando la estrategia de la visibilidad para empoderarnos y fortalecer a nuestro alumnado y formándonos para poder así educar en los valores que configuran una sociedad respetuosa, responsable y democrática.

To approach sexual, gender identity and family diversity, one need only look closely at the inherent human condition of variety, at the differences that characterize us as unique beings.But this evidence is distorted and transformed into a conflict when culture establishes a hierarchy in human characteristics, based on what is known as the sex/gender system and through very limited parameters, to conform a definition of “normality” and thus generate a single hegemonic possibility of the multiple combinations that exist between different sexual bodies, gender, gender identities, gender expression and different sexual orientations.In this way culture, and by extension the education system, simplifies human diversity under a regulatory framework so narrow that everything that comes out of it is at risk of exclusion, oppression and discrimination.To prevent the education system from perpetuating this situation, one of the main challenges for teachers is to recognize and value difference as a human richness, eradicating our own prejudices and fears, using the strategy of visibility to empower and strengthen our students and training us to educate in the values that make up a respectful, responsible and democratic society.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir