Aprendizaxe STEAM: por e para que? A experiencia do CPI Plurilingüe Virxe da Cela

Resumo

No artigo contaremos como na última década o CPI Plurilingüe Virxe da Cela foi paulatinamente entrelazando tecnoloxía, creatividade e aprendizaxe para xerar procesos educativos nos que xuntar currículo, intereses do alumnado e necesidades formativas da sociedade actual. Desta forma, veremos como pasamos de centrarnos nun primeiro momento na adquisición de equipos informáticos e no seu manexo a incorporar as tecnoloxías como recurso para a aprendizaxe e o desenvolvemento das competencias STEAM.

En el artículo contaremos cómo en la última década el CPI Plurilingüe Virxe da Cela fue paulatinamente entrelazando tecnología, creatividad y aprendizaje para generar procesos educativos en los que aunar currículo, intereses del alumnado y necesidades formativas de la sociedad actual. De esta forma, veremos cómo pasamos de centrarnos en un primer momento en la adquisición de equipos informáticos y en su manejo a incorporar las tecnologías como un recurso para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias STEAM.

In this article we will share with you how during the last decade the CPI Plurilingüe Virxe da Cela has been gradually intertwining technology, creativity and learning to generate educational processes where to combine curriculum, student interests and training needs of to day’s society. You will see how we started by focusing first on the acquisition of computer equipment and its management to then use IT as a learning tool and a developer of STEAM competences.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir