Aprender en familia entre paredes e pantallas durante o confinamento

Resumo

Este traballo mostra a experiencia educativa vivida nun contexto familiar a raíz da situación de confinamento derivada da Covid 19. Unha experiencia contada en clave persoal mostra como a situación vivida supuxo unha magnífica oportunidade de aprendizaxe e reflexión sobre cuestións relacionadas co mundo do ensino e unha extraordinaria ocasión de compartir aprendizaxes, saberes, indagar, investigar... sobre o que estaba acontecendo. Na primeira parte do artigo describimos o contexto familiar e curricular no que tivo lugar a experiencia. A continuación mostramos os proxectos familiares que fomos realizando en estricta relación cos promovidos dende a escola e para rematar móstranse as aportacións que supuxo a iniciativa dende o punto de vista familiar e escolar.

Este trabajo muestra la experiencia educativa vivida en un contexto familiar como resultado de la situación de encierro derivada del Covid 19. Una experiencia conta- da en clave personal muestra cómo la situación vivida fue una gran oportunidad para aprender y reflexionar sobre temas relacionados con el mundo de educación y una oportunidad extraordinaria para compartir aprendizajes, conocimientos, indagar, investigar ... sobre lo que estaba sucediendo. En la primera parte del artículo describimos el contexto familiar y curricular en el que se desarrolló la experiencia. A continuación mostramos los proyectos familiares que desarrollamos en estricta relación con los impulsados desde la escuela y finalmente mostramos los aportes que ha supuesto la iniciativa desde el punto de vista familiar y escolar.

Here we present an educational experience in a family context during the Covid-19 lockdown. Told from a personal perspective, this experience turned out to be a great opportunity for learning and reflecting on general educational issues as well as for sharing lessons, knowledge, inquiry, and research insofar as what was happening. The first section describes the family and curricular context in which the experience took place. Subsequently, we describe the family projects that were carried out in strict adherence to those promoted by the school. Finally, we point out the contributions made by the initiative from the family and school standpoint.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir