Algunhas notas sobre o percorrido normativo e estatístico dos servizos complementarios no ámbito educativo galego

Resumo

Os servizos complementarios de comedor e transporte non tiveron sempre nin a mesma dimensión cuantitativa, nin a mesma atención cualitativa nin o mesmo tratamento lexislativo. No artigo ofrécense datos sobre a evolución normativa e estatística destes dous servizos no ámbito educativo galego, na procura dunha diacronía que axude a avaliar criticamente a situación presente e a encontrar alternativas para a súa mellora.

Los servicios complementarios de comedor y transporte no tuvieron siempre ni la misma dimensión cuantitativa, ni la misma atención cualitativa ni el mismo tratamiento legislativo. En el artículo se ofrecen datos sobre la evolución normativa y estadística de estos dos servicios en el ámbito educativo gallego, buscando una diacronía que ayude a evaluar críticamente la situación presente y a encontrar alternativas para mejorarla.

The complementary services of canteen and transport did not always have the same quantitative dimension, nor the same qualitative attention neither the same legislative treatment. The article offers data on the normative and statistical progress of these two services in the Galician educational scope, looking for a diachrony that helps to critically evaluate the current situation and to find alternatives to improve it.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir