A titoría, unha ponte entre familia e escola. O proxecto de investigación como marco interactivo en Educación Infantil

Resumo

A acción titorial constitúe un camiño eficaz para a xerminación de accións e dinámicas conxuntas coa familia para o logro do mellor ensino e desenvolvemento integral do alumnado. Dende este enfoque, empregouse o proxecto de investigación como ferramenta interactiva, describindo unha experiencia ao efecto, encadrada na etapa de educación infantil. Nel, aléntase a participación familiar por diferentes vías, procurándoa mediante estratexias de comunicación holística. Acadouse unha ensinanza compartida, coherente, impregnada por criterios comúns, consolidándose, á súa vez, a fluidez na relación, todo o cal incidiu na consecución dunha aprendizaxe motivadora e efectiva.

La acción tutorial constituye un camino eficaz para la germinación de acciones y dinámicas conjuntas con la familia para el logro de la mejor enseñanza y desarrollo integral del alumnado. Desde este enfoque, se empleó el proyecto de investigación como herramienta interactiva, describiendo una experiencia al efecto, enmarcada en la etapa de educación infantil. En él, se fomenta la participación familiar por diferentes vías, procurándola mediante estrategias de comunicación holística. Se logró una enseñanza compartida, coherente, impregnada por criterios comunes, consolidándose, a su vez, la fluidez en la relación, todo lo cual incidió en la consecución de un aprendizaje motivador y efectivo.

The tutorial action establishes an effective way for the germination of joint actions and dynamics with families for the achievement of a better teaching and the students integral development. From this focus, the research project was used as an interactive tool, describing an experience for the purposes of education, framed in Nursery Education. In this, family, participation is encouraged in different ways, trying to get it through holistic communication strategies. Shared, coherent education was achieved, permeated by common criteria, strengthening, at the same time, fluency in the relationship, all that affecting the achievement of motivating and effective learning.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir