A titoría na comunidade autónoma de Castela e León

Resumo

Inténtase dar unha visión xeral da titoría na Comunidade de Castela e León, elixindo como elemento diferenciado a achega e guía que, dende a Administración, chega aos centros educativos para desenvolver o Plan de Acción Titorial.Preséntase a contribución que a Consejería de Educación, dende os seus diferentes servizos e áreas, realiza para unificar as actuacións en todos os centros que respondan ás necesidades actuais das aulas e as súas familias, así como para facilitar ao profesorado unha formación específica para esta función de orientación e titoría.

Se intenta dar una visión general de la tutoría en la Comunidad de Castilla y León, eligiendo como elemento diferenciado, la aportación y guía que, desde la Administración, llega a los centros educativos para desarrollar el Plan de Acción Tutorial.Se presenta la contribución que la Consejería de Educación, desde sus diferentes servicios y áreas, realiza para unificar las actuaciones en todos los centros que respondan a las necesidades actuales de las aulas y a sus familias, así como para facilitar al profesorado una formación específica para esta función de orientación y tutoría.

A global perspective of tutorship is attempted in Castilla y León community, choosing as a differentiated element, the attachment and guide which come from the Administration to the educational centers to develop a Plan of Tutorial Action.The contribution, which the Ministry of Education makes from its different areas and services, is presented to unify actions in all the centers which respond to the present needs in classrooms and families, as well as supply teachers with specific training for this guidance and tutorial function.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir