A titoría hoxe

Resumo

A acción titorial no sistema educativo galego e español fixo un longo percorrido nestas últimas décadas a raíz da LOXSE, articulándose de forma precisa –cando menos dende o papel, e baixo o abeiro da Orientación Educativa–, a súa organización tanto para o ensino infantil e primario como para o secundario. A pesar deste panorama, que debera dar por suposto o seu asentamento como factor de calidade na educación, este ámbito segue a demandar unha maior posta en escena de procedementos que impliquen a toda a comunidade educativa na complexa tarefa de formar de maneira integral ao noso alumnado.

La acción tutorial en el sistema educativo gallego y español realizó un largo recorrido en estas últimas décadas a raíz de la LOGSE, articulándose de forma precisa –al menos desde el papel, y bajo el amparo de la Orientación Educativa-, su organización tanto para la educación infantil y primaria como para la secundaria. A pesar de este panorama, que debiera dar por supuesto su establecimiento como factor de calidad en la educación, este ámbito continúa demandando una mayor puesta en escena de procedimientos que impliquen a toda la comunidad educativa en la compleja tarea de formar de manera integral a nuestro alumnado.

The tutorial action in the Galician and Spanish educative system had a long way in these last decades from the LOXSE, with an organization that is being articulated in a proper way- at least from papers, and under the shelter of Educational Guidance-, both for Nursery, Primary and Secondary education. In spite of this prospect which should take for granted its settlement as a quality factor in education, this field continues to demand a bigger staging of procedures that involve the whole educational community in the complex task of training our students in an integral way.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir