“A escola que virá”… Coa “pedagoxía de antes”?

Resumo

Unha meditada reflexión de Philippe Meirieu, escrita no cerne do período crítico, sobre o valor da escola. Mais non da escola ‘de sempre’ no marco dunha sociedade da competición e da ‘distinción’, senón da escola que precisamos, o espazo de vida colectiva onde articular o común e o singular, onde construír a cidadanía crítica, o que non se pode facer cunha pedagoxía pola vella.

Una meditada reflexión de Philippe Meirieu, escrita durante el período crítico, sobre el valor de la escuela. Pero no de la escuela ‘de siempre’ en el marco de una sociedad de la competición y de la ‘distinción’, sino de la escuela que necesitamos, el espacio de vida colectiva donde articular lo común y lo singular, donde construir la ciudadanía crítica, lo que no se puede hacer con una pedagogía de antes.

A thoughtful reflection by Philippe Meirieu, written in the heart of the critical period on the value of school. But not of the “usual” school in the framework of a society of competition and “distinction”, but of the school we need, the space of collective life where the common and the singular can be articulated, where critical citizenship can be built, which cannot be done with a pedagogy “for the old way”.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir