A argumentación, columna vertebral do pensamento multidimensional

Resumo

O artigo parte da consideración do poder transformador que ten a Filosofía para Nenas e Nenos tanto para o individuo como para a sociedade, debido ao exercicio de pensamento complexo que esta implica. O establecemento de regras xurdidas no diálogo é un dos piares da lóxica argumentativa. Así, o diálogo producido nas sesións desenvolve unha validez intersubxectiva susceptible de crítica e, precisamente por iso, facilita chegar a acordos.

El artículo parte de la consideración del poder transformador que tiene la Filosofía para Niñas y Niños tanto para el individuo como para la sociedad, debido al ejercicio de pensamiento complejo que implica. El establecimiento de reglas surgidas en el diálogo es uno de los pilares de la lógica argumentativa. Así, el diálogo producido en las sesiones desarrolla una validez intersubjetiva susceptible de crítica y, precisamente por eso, facilita llegar a acuerdos.

The article starts from the consideration of the transforming power that Philosophy has for Children both for the individual and for society due to the exercise of complex thought that implies. The establishment of rules arising in the dialogue is one of the pillars of argumentative logic. Thus, the dialogue produced in the sessions develops an intersubjective validity susceptible of criticism and, precisely for that reason, facilitates reaching agreements.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir