25 anos de atención á diversidade en Galicia

Resumo

Unha análise que mostra os avances, mais tamén as problemáticas que se manteñen indebidamente. Na situación actual, numerosos centros atópanse con reais dificultades para executar as medidas ordinarias de AAD que establece o documento marco de Galicia.

Un análisis que muestra los avances, pero también los problemas que se mantienen indebidamente. En la situación actual, numerosos centros se encuentran con reales dificultades para implementar las medidas ordinarias de AAD que establece el documento marco de Galicia.

An analysis that shows progress, but also problems that are improperly maintained. In the current situation, many centres face real difficulties in implementing the ordinary AAD measures established in the Galicia framework document.

Palabras Clave

Texto

Este artigo só está dispoñible para ser descargado nos seguintes formatos:

Banners

Compartir